Citační normy a styly

Existuje mnoho způsobů jak citovat použitou literaturu v odborném textu. V České republice je nejvíce rozšířena mezinárodní norma ISO 690 a ISO 690-2, které bude věnována následující podkapitola této sekce portálu. Akademická komunita však celosvětově používá mnoho různých jiných citačních stylů, které se liší podle oboru, mohou být svázány s profesními organizacemi (např. Modern Language Association – MLA), nebo s jednotlivými odbornými časopisy. Následující sekce stručně definuje základní rysy několika nejčastěji používaných citačních stylů. Sekce je doplněna seznamem manuálů a pomůcek o tom, jak správně citovat.

Při citování je důležité znát:

• Jak citovat použitou literaturu v textu vaší práce, tj. jak mají vypadat odkazy na citace uvnitř textu diplomové práce, odborného článku apod.
• Jak správně strukturovat bibliogafické záznamy v seznamu použité literatury, tj. jak má vypadat formální úprava bibliogafických záznamů

Norma ISO 690 a ISO 690-2

Česká verze mezinárodní normy stanoví pravidla citování v seznamu použité literatury a pravidla odkazování v textu. Norma má dvě části:
ČSN ISO 690 - ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura
• pro tradiční tištěné publikace – monografie a jejich části, časopisecké články, příspěvky do monografií (např. sborníků z konferencí) a patentových dokumentů


ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části
• pro elektronické publikace - monografie, databáze a počítačové programy a jejich části, elektronické seriály (časopisy) a jejich části (články), elektronické nástěnky, diskusní fóra, elektronické zprávy aj., a to jak pro online dokumenty, tak pro elektronické publikace dostupné na fyzických nosičích

Norma definuje [Nedomová, 2007]:
• obecná pravidla pro psaní údajů bibliografických citací (autor, název, vydání,…)
• formální úprava a struktura citací (v jakém pořadí a v jaké formě se zapisují)
• povinné a nepovinné údaje
• uspořádání soupisu bibliografických citací a metody odkazů

Strukturování bibliografických záznamů podle ISO 690 a ISO 690-2

– praktické příklady (převzato z Bratková, 2007 a Nedomová, 2007):

Tradiční tištěné dokumenty

Tištěná monografie, kniha

VZOR: PŘÍJMENÍ, Jméno autora (Primární odpovědnost). Název knihy : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání. Počet stran. ISBN.


CMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. 1. vydání. Praha: Leda, 1999. 256 s. ISBN 80-85927-69-1.

KOSEK, Jiří. Html - tvorba dokonalých stránek : podrobný průvodce. 1. vyd. Praha : Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0.

HAUGELAND, John. Artifical intelligence : the very idea. 3rd printing, 1987. Cambridge (Massachusetts) : MIT Press; London : Bradford Book, c1985. 286 p. ISBN 0-262-08153-9.

VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha : Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2006. 1350 s., [160] s. obr. příl. Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, 2. ISBN 80-7277-312-7.

Diplomová práce

VZOR: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název : podnázev (= druh práce). Místo vydání : Název vysoké školy, případně fakulty, rok vydání. Počet stran, počet příloh. Vedoucí diplomové práce.


BILAVČÍKOVÁ, Jana. Projektové vyučování ve vlastivědě : diplomová práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, 1999. 97 l., 25 l. příl. Vedoucí diplomové práce Miloslava Machalová.

ČERŇOVÁ, Dagmar. Regionální funkce knihoven v Plzeňském kraji. Plzeň, 2003. 128, XXI s., 7 tab. příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví.

HLAVÁČEK, Michal. Nestandardní modely pro rozhodování a vyjednávání ekonomických subjektů týkající se ekonomických informací. Praha, 2003. 106 s. Disertační práce (PhD). Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut ekonomických studií. Dostupný také z WWW: <http://ies.fsv.cuni.cz/storage/work/406_hlavacek.pdf>.

 

Časopis (seriál) – jako celek

VZOR: Název: podnázev. Odpovědnost. Vydání. Údaje o vydávání. Místo vydání: Jméno vydavatele, rok vydání prvního čísla- *. Standardní číslo (ISSN).


CHIP : magazín informačních technologií
. Praha : Vogel, 1990- . Vychází měsíčně. ISSN 1210-0684.

Canadian and international education. Comparative and International Education Society of Canada. June 1972- , vol. 1, no. 1- . Toronto : Micromedia, 1972- . 6x ročně. Název čas. ve franc: Éducation canadienne et internationale. ISSN 0315-1409.

Národní knihovna : knihovnická revue. Národní knihovna České republiky. 1990-2004, roč. 1 15. Praha : Národní knihovna ČR, 1990-2004. 4x ročně. Vycházel také v elektronické formě (On-line, 1214-0678). ISSN 0862-7487 (Print).

 

Časopis – 1 číslo

CHIP : magazín informačních technologií. Č. 12 (prosinec 1999). Praha: Vogel, 1999. Vychází měsíčně. ISSN 1210-0684.

 

Článek v tištěném časopise

VZOR: Autor. Název článku: podnázev článku. Název: podnázev seriálu. Rok vydání, svazek/ročník, číslo, rozsah stran. Standardní číslo (ISSN).


VAN DER VET, P. E. - MARS N. J. I. Condocet query engine : a engine for coordinated index terms. Journal of the American society for information science, May 1999, vol. 42, no. 6, p. 485-492.

SMEJKAL, V. Proč nový zákon? CHIP : magazín informačních technologií, 1999, roč. 9, č. 11, s. 54-55.

BORGMAN, Christine L. What are digital libraries? : competing visions. Information processing and management. 1999, vol. 35, no. 3, s. 227-243. ISSN 0306-4573.

 

Sborník z konference jako celek

KALTWASSER, Franz Georg; SMETHURST, John Michael (ed.). Retrospective cataloguing in Europe : 15th to 19th century printed materials : proceedinds of the International Conference, Munich 28th - 30th November 1990. München : Saur, 1992. 194 s. Bibliothekspraxis, Bd. 31. ISBN 3-598-21131-7.

 

Oddíl a kapitola v knize (nesamostatné části monografií)

VZOR: PŘÍJMENÍ, Jméno autora (primární odpovědnost). Název : podnázev zdrojového dokumentu. Vydání. Označení a číslo části. Podřízená odpovědnost. Místo vydání : Nakladatel, Rok vydání. Lokace ve zdrojovém dokumentu. Standardní číslo.


KNEIDL, Pravoslav. Z historie evropské knihy : po stopách knih, knihtisku a knihoven. Praha : Svoboda, 1989. Písmo a knižní kultura starověku. 2., Předchůdci písma, s. 12-13. ISBN 80-205-0093-6.

 

Část (díl) vícesvazkové monografie (nesamostatné části monografií)

Akademický slovník cizích slov. I. díl, A-K. Praha : Academia, 1995. ISBN 80-200-0523-4 (1. díl). ISBN 80-200-0497-1 (soubor).

 

Příspěvek do sborníku (samostatné části monografií)

VZOR: Autor příspěvku (primární odpovědnost). Název : podnázev příspěvku. In Primární odpovědnost ke zdrojovému dokumentu. Název : podnázev zdrojového dokumentu. Vydání. Místo vydání : Nakladatel, Rok vydání, Lokace ve zdrojovém dokumentu. Standardní číslo.


ŠMILAUER, Bohdan. Elektronická MVS a dodávání dokumentů (ILL/DD). In KLOUČKOVÁ, Z. a MACHALOVÁ, L. (sest.). Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2003 : sborník příspěvků. Praha : Státní technická knihovna, 2003, s. 62-70. ISBN 80-86504-09-3 (brož).

 

 

Elektronické dokumenty

Specifické údaje, které se citují u elektronických dokumentů [Nedomová, 2007]:
• druh nosiče v hranatých závorkách za názvem citovaného dokumentu: [online], [CD-ROM] aj.
• vydání – například verze programu
• datum aktualizace/revize – uvádí se společně s datem vydání/zveřejnění
• datum citování – uvádí se v hranatých závorkách se zkratkou "cit.", u online dokumentů je povinné - např.: [cit. 1998-08-25]
• údaj o dostupnosti "Přístupný z", "Dostupný na", "Available from" včetně přístupového protokolu (Dostupný z WWW, URL mezi symboly < >)

 

Elektronické monografie, WWW sídla a počítačové programy


VZOR: Autor (je-li uveden). Název : podnázev [Druh nosiče]. Podřízená odpovědnost. Vydání / Verze. Místo vydání : Vydavatel, Datum vydání, Datum aktualizace/revize [Datum citování u online dokumentů]. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo.

Www stránka

VZOR: PŘÍJMENÍ, Jméno autora stránky. Název stránky [online]. Místo vytvoření: Datum vytvoření/datum aktualizace stránky [datum citování]. Adresa stránky. Přístup ke zdroji: <URL adresa>.


KUBROVÁ, Barbora. WWW prezentace jako nástroj online marketingu. Ikaros [online]. 1998, č. 6 [cit. 2008-08-20]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200203072>. ISSN 1212-5075.

Elektronický časopis

VZOR: Název : podnázev [Druh nosiče]. Vydání a/nebo Verze. Místo vydání : Vydavatel, Datum vydání, Datum aktualizace/revize [Datum citování u online dokumentů]. Přístup ke zdroji: <URL adresa>. Standardní číslo.


Národní knihovna : knihovnická revue
[online]. 1990-2004, roč. 1-15. Praha : Národní knihovna ČR, 1990-2004 [cit. 2007-10-15]. Dostupný z WWW: <http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR.html>. ISSN 1214-0678.
Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 10 [cit. 1999-12-31]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz>. ISSN 1212-5075.

Článek v elektronickém časopise

VZOR: PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název článku. Název seriálu [druh média]. Datum vydání, ročník, číslo, datum poslední revize [citováno dne]. Přístup ke zdroji: <URL adresa>. Standardní číslo.


BENETT, Scott. Authors rights. Journal of electronic publishing (JEP) [online]. Dec. 1999, vol. 5, iss. 2. [cit. 1999-12-31]. Dostupné z <http://www.press.umich.edu/jep/>. ISSN 1080-2711.

HEJTING, Ingo. Interconnectivity and the hybrid library. Ikaros [online]. 1999, roc. 3, c. 10 [cit. 1999-12-31]. Dostupné z <http://ikaros.ff.cuni.cz>.

KUBROVÁ, Barbora. WWW prezentace jako nástroj online marketingu. Ikaros [online]. 1998, č. 6 [cit. 1999-04-06]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200203072>. ISSN 1212-5075.

 

Způsoby odkazování literatury v textu podle ISO 690 a 690-2

V odborném textu, např. v diplomové práci, odkazujeme na zdroj, ze kterého citujeme části textu, myšlenky nebo závěry.
Odkaz v textu slouží k identifikaci dokumentu (nebo jeho části). Odkaz je vsunut do textu nebo je uveden v poznámce na stránce dole pod čarou (na konci kapitoly, na konci textu), musí být zajištěna korespondence mezi odkazem v textu a bibliografickou citací [Nedomová, 2007].
Norma ISO 690 a ISO 690-2 stanoví 3 různé způsoby odkazování literatury, které se liší množstvím údajů a způsobem zápisu citace uvnitř textu citujícího dokumentu:

Citování pomocí prvního údaje a data vydání – tzv. Harvadský styl

• způsob citování často používaný ve vysokoškolských závěrečných pracech
• v textu uvedeme do závorky (kulaté nebo hranaté) první údaj – tj. příjmení autora, začátek názvu korporativního autora, nebo první slova z názvu, pokud publikace autora nemá
• pokud se první údaj již vyskytuje v textu, do závorky uvedeme pouze rok vydání dokumentu.
• v případě potřeby můžeme do závorky uvést také stranu, z níž je citováno
• v seznamu použité literatury na konci práce jsou bibliogafické záznamy seřazeny abecedně podle prvního údaje, dále potom podle data vydání, na další úrovni je možné záznamy uspořádat podle prvních slov z názvu dokumentu [Bratková, 2006]


Ukázka – převzato z [Boldiš, 2004a]:
(V textu práce):
. . jak uvádí PAGELL (1993) . . . uživatelé už si nemyslí, že možnost získat soupis bibliografických citací je báječná věc a možnost získat souhrn článku již také není zázrak, ale bída. Uživatelé chtějí plný text a to ihned.

(V soupisu citací vypadá záznam následovně):
PAGELL, Ruth. 1993. Reaching for the Bottle, Not The Glass : The End-User Factor of Electronic Full Text. Database, October 1993, vol. 16, no. 5, p. 52–54.
• V případě, že autor napsal v daném roce více prací, za rokem vydání se pro odlišení uvádí malá písmena abecedy (a-z).

(V textu práce):
. . . . na tuto tendenci jako první upozorňuje TENOPIR (1993a) a své tvrzení dokládá závěry z další studie TENOPIR (1993b) . . .

(V soupisu citací vypadá záznam následovně):
TENOPIR, Carol. 1993a. Electronic access to periodicals. Library Journal, 1993, vol. 118, iss. 4, s. 54–55.
TENOPIR, Carol. 1993b. Moving toward quality. Library Journal, 1993, vol. 118, iss. 10, p. 86 –88.

Citování pomocí průběžných poznámek

• za každým místem v textu, na kterém citujeme, zapisujeme číslici (v horním indexu, nebo v kulaté závorce), která odkazuje k číselně řazeným poznámkám, uspořádaným podle pořadí jejich výskytu v textu
• poznámky mohou, ale nemusejí obsahovat citace (citace jsou buď v poznámkách, nebo v závěrečném seznamu bibliogafických citací)
• pokud je některý dokument citován vícekrát, každé další citaci se přidělí nové číslo v poznámkách – další citace však mohou být jen zkrácené a odkazovat na citaci první
• první citace dokumentu má vždy obsahovat dostatek údajů (autora, název zdroje, stránkování) potřebných k zajištění vazby mezi místem, na kterém se v textu cituje, a příslušným bibliografickým záznamem v seznamu použitých zdrojů
• pokud jsou citace číslovány podle svého výskytu v textu, je možné zkrátit druhou a každou další citaci daného dokumentu s tím, že se uvede pouze příjmení autora a číslo citace prvního výskytu s přesnou specifikací stran aktuální citace (např. citace č. 29 v poznámkách...viz ukázka) [Bratková, 2006]

Ukázka:
(V textu práce – číselné odkazy):
Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven25. Někteří označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón26;27. Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Ch. Borgmanová28.
Citace v rámci číselně řazených poznámek [pod čarou, na konci kapitoly, na konci textu]:
25. ROWLANDS, I., Digital libraries, s. 195.
26. GREENBERG, D., Camel drivers and gatecrashers, s. 106.
27. LYNCH, C., Where do we go from here?
28. BORGMAN, Christine L., From Gutenberg to the global information infrastructure.
29. GREENBERG, cit. 26, s. 107.

Seznam bibliografických záznamů [abecedně uspořádaných na konci publikace]:
• BORGMAN, Christine L. From Gutenberg to the global information infrastructure : access to information in the networked world. 1st paperback ed. Cambridge (Mass) : The MIT Press, 2003. xviii, 324 s. ISBN 0-262-52345-0.

• GREENBERG, D. Camel drivers and gatecrashers : quality control in the digital research library. In HAWKINS, B.L.; BATTIN, P. (ed.). The mirage of continuity : reconfiguring academic information resources for the 21st century. Washington (D.C.) : Council on Library and Information Resources; Association of American Universities, 1998, s. 105-116.


• LYNCH, C. Where do we go from here? : the next decade for digital libraries. D-Lib Magazine [online]. July/August 2005, vol. 11, no. 7/8 [cit. 2005-08-15]. Dostupný z WWW: <http://www.dlib.org/dlib/july05/lynch/07lynch.html>. ISSN 1082-9873.

• ROWLANDS, I.; BAWDEN, D. Digital libraries : a conceptual framework. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s. 192-202. ISSN 0024-2667.

Citování pomocí číselných odkazů

• citace dokumentů se v textu uvádějí pomocí číselných odkazů v kulaté závorce, případně v horním indexu – číslo reprezentuje záznam dokumentu jako celku; pokud je citována pouze část dokumentu, lze k číselnému odkazu v závorce uvést také příslušnou stranu/rozsah stran
• citace dokumentů se uvádějí v pořadí, v jakém byli poprvé uvedeny v textu – citacím stejného dokumentu je přiděleno stejné číslo jako citaci první
• bibliogafické záznamy v seznamu použité literatury jsou seřazeny podle pořadí výskytu v textu, tj. podle přidělených číselných odkazů, nikoli abecedně jako u předchozích stylů

Ukázka:
(V textu):
Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (9, s. 195). Někteří označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón (20, s. 106; 12). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Ch. Borgmanová (5). Greenberg (20, s. 107) také uvedl ...

Seznam bibliografických záznamů [uspořádaný podle čísel citací]:
5. BORGMAN, Christine L. From Gutenberg to the global information infrastructure : access to information in the networked world. 1st paperback ed. Cambridge (Mass) : The MIT Press, 2003. xviii, 324 s. ISBN 0-262-52345-0.

9. ROWLANDS, I.; BAWDEN, D. Digital libraries : a conceptual framework. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s. 192-202. ISSN 0024-2667.

12. LYNCH, C. Where do we go from here ? : the next decade for digital libraries. D-Lib Magazine [online]. July/August 2005, vol. 11, no. 7/8 [cit. 2005-08-15]. Dostupný z WWW: <http://www.dlib.org/dlib/july05/lynch/07lynch.html>. ISSN 1082-9873.

20. GREENBERG, D. Camel drivers and gatecrashers : quality control in the digital research library. In HAWKINS, B.L.; BATTIN, P. (ed.). The mirage of continuity : reconfiguring academic information resources for the 21st century. Washington (D.C.) : Council on Library and Information Resources; Association of American Universities, 1998, s. 105-116.


(Převzato z příručky: BRATKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf>.)

 

Citační styl Americké asociace moderního jazyka

Citační styl MLA je určen pro formální úpravu odborných textů v humanitních disciplínách (jazykověda, literatura, kulturologie, komparatistika aj.). Styl MLA standardizuje psaní odborných textů po formální a stylistické stránce, včetně formátování a rozvržení stránky, citování zdrojů, úpravy zkratek, poznámek pod čarou apod.
Stručný návod, jak používat MLA styl – MLA Citation Style (Concordia University Libraries)

Příklad odkazů na citace v textu - uvedeme jméno autora a stranu:
1 autor: (Mumford 485)
2 autoři: (Winks and Kaiser 176)
3 autoři: (Choko, Bourassa, and Baril 258-263)
více než 3 autoři (Baldwin et al. 306)
autor je již zmíněn v textu uvedeme pouze stránkování citace:
According to Postman, broadcast news influences the decision-making process (51-63).

Příklady bibliogafických záznamů v seznamu použitých zdrojů:
kniha–1 autor:
• Mumford, Lewis. The Culture of Cities. New York: Harcourt, 1938.

kniha 2-3 autoři:
• Francis, R. Douglas, Richard Jones, and Donald B. Smith. Destinies: Canadian History Since Confederation. Toronto: Harcourt, 2000.

kniha-více než 3 autoři:
• Baldwin, Richard et al. Economic Geography and Public Policy. Princeton: Princeton UP, 2003.

kniha-korporativní autor (asociace, organizace, korporace aj.):
• Organisation for Economic Co-operation and Development. Action Against Climate Change: The Kyoto Protocol and Beyond. Paris: OECD, 1999.

článek z tištěného časopisu:
• Ferrer, Ada. "Cuba 1898: Rethinking Race, Nation, and Empire." Radical History Review 73 (1999): 22-49.
• Man, Glenn K. S. "The Third Man: Pulp Fiction and Art Film." Literature Film Quarterly 21.3 (1993): 171-178.

článek z elektronického časopisu:
• Sehmby, Dalbir S. "Wrestling and Popular Culture." CCLWeb: Comparative Literature and Culture 4.1 (2002). 29 Mar. 2004 <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol4/iss1/5/>.

WWW sídlo:
• Legends of our Times: Native Ranching and Rodeo Life on the Plains and Plateau. 22 Jan. 1999. Canadian Museum of Civilization. 29 Mar. 2004. <http://www.civilisations.ca/aborig/rodeo/rodeo00e.html>.


Chicagský citační styl

Chicagský citační styl (Chicago Style), nazývaný také Citační styl Turabian (Turabian Style), je často využíván v oblasti společenských věd, včetně věd historických a politických. V rámci tohoto stylu jsou rozlišovány dva základní systémy citování literatury: Poznámkový systém a Systém autor-datum.
Celý styl vychází z Manuálu stylu Chicago ( The Chicago Manual Style ), který popisuje kromě citačního stylu i způsob tvorby vědeckých prací. V současné době je k dispozici již 15. vydání tohoto manuálu.
Chicagský citační styl je oblíben zejména v oboru historických věd, protože citování podlě něj umožňuje čtenáři nejen snadnou identifikaci zdroje, ale také určení jeho stáří a relevance (stejně jako jakýkoli styl, který v odkazech na citace obsahuje datum).
Ukázky citování podle Chicagského stylu: Citation Guide-Turabian (Concordia University Libraries)


Citační styl Americké psychologické asociace

Citační styl APA je nejčastěji používaným citačním stylem ve společenských vědách (psychologii, sociologii, antropologii aj.). Manuál APA (Publication Manual of the American Psychological Association) obsahuje pravidla pro strukturování obsahu a formální úpravu odborného textu, včetně pravidel pro odkazování citací uvnitř textu a vytváření seznamu použité literatury. Styl APA není jen citačním stylem, ale poskytuje návod, jak správně vytvářet odborné texty ve společenských vědách.
Stručný návod, jak používat citační styl APA, v angličtině:
APA Overview Workshop (OWL – Online Writing Lab, Purdue university)

Citační styly se liší pouze drobnostmi, jako je interpunkce mezi údaji v bibliografickém záznamu apod. Nejdůležitější je styl, který si pro citování zvolíte důsledně dodržovat v celém textu. Na českých vysokých školách se doporučuje používat zejménat mezinárodní normu ISO 690 a ISO 690-2.
Příklad bibliogafické citace monografie podle různých stylů


Pomůcky a návody věnující se problematice citací:


NORMA ISO 690 a ISO 690-2:
• Bratková, Eva. Metody citování a strukturování biblografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf>.
• Příklady citování - výukové stránky ÚISK, FF UK: <http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html>.
• BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2. [online]. 2001-2006 [cit. 2008-04-01]. Dostupné z: <http://www.boldis.cz/>.
• Projekt bibliogafické citace: <http://www.citace.com/index.php>.

Další materiály o citacích:

• Jak zpracovávat bibliogafické citace – Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě: http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/index.html
• Kurz práce s informacemi – Masarykova univerzita: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informacemi.htm
• Kurz informační výchovy-Bibliografické citace – Knihovny CVUT: http://knihovny.cvut.cz/vychova/vychova2/bibl_citace/index.html


Seznam použitých zdrojů:

1. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2. [online]. 2001-2006 [cit. 2008-04-01]. Dostupné z: <http://www.boldis.cz/>.

2. BOLDIŠ, Petr. (2004a) Bibliografické citace podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3.(2004). c1999-2004, poslední aktualizace 11.11.2004. Dostupné z: <http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf>.


3. BOLDIŠ, Petr. (2004b) Bibliografické citace podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typu dokumentu. Verze 3.1 (2004). c1999-2004, poslední aktualizace 11.11.2004. Dostupné z: <http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf>.

4. BRATKOVÁ, Eva (2006). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2006-04-13 [2008-08-10]. 24 s. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf>.


5. Concordia University. Libraries. MLA citation style [online]. c2008 [cit. 2008-08-15]. Dostupný z: <http://library.concordia.ca/help/howto/mla.php>.

6. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Kurz práce s informacemi [online]. 2007 [cit. 2008-08-10]. Dostupný z WWW: <http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informacemi.html>.


7. NEDOMOVÁ, Martina, KŘIVÁNEK, Petr, ŠKYŘÍK, Petr. Jak správně citovat? [online]. Brno: Filozofická fakulta, MUNI, 2007. [cit. 2008-08-10]. Dostupné z URL: <http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/citace_opora.pdf>.

8. Proč citovat? [online]. Praha: Výpočetní a informační centrum ČVUT, oddělení knihoven, 2002. Poslední změna 14. 1. 2002 [cit. 2008-08-10]. Dostupné z URL: <http://knihovny.cvut.cz/vychova/vychova2/bibl_citace/proc_citovat.html>.