2. Příprava učitele na vyučování

Příprava začínajícího učitele

 • měla by být písemná (nemusí, pokud se nejedná o příkaz ředitele)
 • měla by obsahovat časový harmonogram, uváděný formou konkrétního času. Tedy nikoli-2 minuty, ale např. 8.35 - 8.37, a to z důvodu možnosti průběžné kontroly času během hodiny. Časové údaje by si měl začínající učitel viditelně uvádět.
 • měla by být konkretizována na třídu (klima třídy, prospěch, atd.)
 • měla by zahrnovat alespoň základní otázky ke zkoušení a jména žáků, které chce učitel zkoušet (popř. „náhradníky")
 • použití pomůcek, v přírodních vědách také pokusů (předem vyzkoušených!)
 • obsah výkladu by měl být uveden v bodech a přehledně (popř. barevně). V podstatě by měl obsahovat minimálně to, co bude učitel psát během výkladu na tabuli.
 • měla by obsahovat shrnutí učiva - základní otázky a formy shrnutí učiva
 • případné zadání domácího úkolu

Příprava zkušeného učitele

 • může být myšlenková, ale konkretizovaná na třídu (klima třídy, prospěch, apod.)
 • měla by obsahovat „kostru" zkoušení žáků
 • použití pomůcek, v přírodovědných předmětech také pokusů (vyzkoušených!)
 • obsah - zaměřen na odpovědi typických otázek žáků
 • globální shrnutí učiva

Jak již bylo uvedeno, písemná příprava učitele na vyučování není v současné době nijak direktivně stanovena. Je však v zájmu každého učitele si alespoň minimální přípravu na hodinu vypracovat. Vyhne se tím mnoha „trapasům". Které se objeví vždy, když žáci zjistí, že učitel není na hodinu dobře připraven.

Příprava učitele na vyučování je součástí projektovací (plánovací) činnosti učitele. Obsahuje vždy dvě složky:

1. stereotypní - např. typ hodiny, přibližné rozvržení učiva, hrubá struktura obsahu učiva, apod.

2. specifická - každá příprava se liší, a to i do paralelních tříd. Velkou roli zde totiž hrají individuální faktory jako jsou klima a charakter třídy (věk, prospěch, pohlaví), motivace, dosažená úroveň, vztah žáka k předmětu a učiteli, pořadové číslo hodiny, předmět, který předcházel dané hodině apod.

Každá třída je jiná, má tedy i odlišný průběh hodiny. I při nejlépe propracované přípravě dojde k více či méně očekávaným situacím. Z toho plyne, že žádná příprava nemůže být tak dokonalá, aby přesně odhadla průběh vyučovací hodiny.

 

FÁZE UČITELOVY PŘÍPRAVY

1. Přípravná fáze

 • vytvoření předběžné představy a stanovení cíle edukačního procesu
 • výběr a verifikace funkčnosti didaktických prostředků
 • projekt vyučovací hodiny

Nosnou součástí přípravné fáze je didaktická analýza učiva, která je celkovým završením učitelovy plánovací činnosti.

2. Realizační fáze

 • motivační
 • expoziční
 • fixační
 • diagnostická
 • aplikační

3. Hodnotící fáze

 • sebereflexe vyučovacího procesu
 • autoregulace další vyučovací činnosti

Příprava na vyučovací hodinu je z větší části myšlenková činnost. Zahrnuje stanovení výukového cíle, provedení didaktické analýzy učiva a promyšlení poznávacích strategií pro žáky - vypracování scénáře vyučovací hodiny včetně časového rozvržení.